Rejestracja | Logowanie

Polityka BHP i Ochrony Środowiska

TTi Spółka Jawna

    Naszym dążeniem jest utrzymanie wysokiej pozycji na krajowym rynku dostawców rozwiązań IT z perspektywą śwadczenia usług dla Klientów zagranicznych.

    Mając na względzie rzetelną obsługę naszych Klientów oraz kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, a także będąc organizacją świadomą wpływu procesów produkcyjnych na środowisko, spowodowanego wytwarzaniem odpadów produkcyjnych, oraz zużyciem energii, zobowiązujemy się do:

• dokładnego rozpoznania potrzeb i oczekiwań naszych Klientów oraz realizacji zleceń w oparciu o zaplanowane i nadzorowane procesy technologiczne,
• starannego doboru dostawców materiałów i usług produkcyjnych spełniających określone wymagania jakościowe, dbających o środowisko naturalne, przestrzegających określonych zasad BHP.
• przestrzegania wymagań przepisów i aktów prawnych dotyczących BHP i ochrony środowiska, mających zastosowanie w działalności produkcyjnej Spółki
• prowadzenia bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, zapewniającej odpowiednie segregowanie, powtórne ich wykorzystanie lub utylizacją, zgodnie z wymogami ochrony środowiska,
• efektywnego i oszczędnego gospodarowania energią
• stopniowego wprowadzania do obrotu wyrobów energooszczędnych,
• zapewnienia Klientom dostępu do informacji na temat środowiska,
• ciągłego identyfikowania i zapobiegania wszelkim wypadkom przy pracy, chorobą zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
• integracji systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrony środowiska w projektach naszych produktów i procesów produkcyjnych,
• ciągłego podnoszenia świadomości personelu, poprzez odpowiednie szkolenia wszystkich pracowników oraz informowanie o podjętych przez Spółkę inicjatywach.

    TTi Spółka Jawna nie ustanie w wysiłkach, przy zapewnieniu wysokiej jakości produktów i usług, usuwaniu zagrożeń związanych z ryzykiem zawodowym, a także aby nasi pracownicy zostali zabezpieczeni przed urazami, a nasze produkty były bezpieczne. Ponadto podejmujemy wszelkie niezbędne i możliwe do zrealizowania działania, aby zapobiegać zanieczyszczeniom oraz chronić środowisko naturalne.
Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług, przy jednoczesnym aktywnym działaniu na rzecz ochrony pracowników i zasobów naturalnych. W związku z tym normy dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska traktujemy na równi z normami produkcyjnymi i jakościowymi, które wspólnie tworzą Zintegrowany System Zarządzania.


    Zapewniam, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest publicznie dostępna, znana i stosowana przez wszystkich pracowników firmy.

Bielsko-Biała, dn. 12 stycznia 2009 r.

Dyrektor

Jerzy Słaboszewski