Rejestracja | Logowanie

Pomiary instalacji elektrycznych

Badania i pomiary instalacji elektrycznych niskiego napięcia oraz zasilanych przez nie urządzeń elektrycznych odgrywają istotną rolę dla oceny ich stanu technicznego pod względem niezawodności eksploatacji i bezpieczeństwa użytkowania. W trakcie użytkowania instalacji elektrycznej jej elementy ulegają zużyciu, a parametry obniżają się. Te negatywne zmiany skutkują niebezpieczeństwem

  • pożaru,
  • poważnej awarii i uszkodzenia maszyn oraz urządzeń,
  • porażenia.

Wprowadzone w ostatnich latach Ustawy Prawo Budowlane i Prawo Energetyczne oraz rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw, jak również nowo ustanowione normy wprowadziły istotne zmiany wymagań odnośnie wykonywania badań i pomiarów w instalacjach elektrycznych do 1 kV.

Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje badań i pomiarów:

Pomiary parametrów instalacji elektrycznych powinny być wykonywane przynajmniej raz na 5 lat (w niektórych pomieszczeniach należy częściej przeprowadzać pomiary elektryczne). Pomiary dają istotną wiedzę jaki jest aktualny stan instalacji elektrycznej i umożliwiają wczesne wykrycie uszkodzeń lub degradacji np. spadku oporności izolacji przewodów.

Przeprowadzamy zarówno pomiary odbiorcze i eksploatacyjne - okresowe w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej, stacjach paliw, rozdzielnicach na halach produkcyjnych, placach budowy, zakładach pracy, warsztatach, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych w zakresie:

  • pomiar impedancji pętli zwarcia - także dla instalacji z zabezpieczeniem różnicowoprądowym,
  • pomiar rezystancji izolacji - badanie stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim,
  • pomiar rezystancji uziemienia - rezystancji uziemień odgromowych,rezystancji uziemień ochronnych i roboczych, rezystywność gruntu,
  • pomiar parametrów wyłączników róznicowoprądowych - czas wyzwalania, prąd wyzwalania
  • pomiar napięcia przemiennego,
  • sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych
  • sprawdzenie kolejności faz, braku fazy, kierunku pracy silnika trójfazowego.

Wszystkie pomiary wykonywane są przez specjalistów posiadających aktualne uprawnienia do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie kontrolno pomiarowym. Wykonujemy w sposób profesjonalny standardowe i zaawansowane pomiary elektryczne, które potwierdzamy dokumentacją sporządzoną w oparciu o dedykowane oprogramowanie. Pomiary wykonujemy przy pomocy szerokiej gamy mierników i urządzeń pomiarowych posiadających zawsze aktualne certyfikaty. Zebrane dane transmitowane są do komputera a Klient otrzymuje protokół z dokononanych pomiarów.

Zalecaną częstotliwość dokonywania pomiarów eksploatacyjnych instalacji przedstawiono w formie tabelarycznej.